მთავარი

მაქსიფორმი

მაქსიფორმი ეს არის სპეციალური ფორმების სისტემა  „სიმბას“ ფოლადის პროფილების საფუძველზე, ასევე მოიცავს სპეციალურ რადიუსულ ფარებს. ეს სისტემა დაფუძნებულია ზემოთ ჩამოთვლილი სისტემების სტანდარტული მაკომპლექტებლების  გამოყენებაზე. ფორმის წარმომქნელი კონსტრუქციები ინდივიდუალურია. მაქსიფორმი გამოიყენება ინდივიდუალური პროექტების რაციონალურად გადასაწყვეტად სამონტაჟო სამუშაოების დროის შემცირების მიზნით.